Introduktion till epilepsi

Visste du att epilepsi är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna? Det är en störning i hjärnans elektriska aktivitet som kan påverka medvetandet och orsaka anfall. Epilepsi kan drabba människor i alla åldrar och över hela världen, vilket gör det till en global utmaning.

Det finns olika typer av epilepsi, och symptomen kan variera från person till person. Vissa kan uppleva plötsliga förändringar i medvetandet eller upprepade anfall, medan andra kanske bara märker lindriga störningar under specifika omständigheter.

Epilepsiens påverkan på livskvaliteten är betydande och kan påverka allt från arbete till sociala interaktioner. Men det finns riktlinjer, behandlingar och hjälp att få för dem som lever med denna sjukdom.

Så varför får man egentligen epilepsi? Forskningen fortsätter att utforska detta komplexa ämne, men det finns flera faktorer som kan spela in, inklusive genetik, hjärnskador eller obalanser i hjärnans kemikalier.

Låt oss ta en närmare titt på epilepsi – dess symtom, konsekvenser och hur vi kan stötta de som lever med denna neurologiska sjukdom.

Orsaker till epilepsi:

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av återkommande epileptiska anfall. Det finns olika orsaker till varför man kan få epilepsi, och i denna artikel kommer vi att diskutera de vanligaste orsakerna.

Genetiska faktorer:

En av de möjliga orsakerna till epilepsi är genetiska faktorer. Vissa människor kan ärva en benägenhet för sjukdomen från sina föräldrar. Om det finns en historia av epilepsi i familjen, ökar risken för att utveckla sjukdomen.

Hjärnskador:

Hjärnskador är en annan vanlig orsak till epilepsi. Skallskador, såsom de som uppstår vid olyckor eller fall, kan skada hjärnan och leda till utveckling av sjukdomen. Andra typer av hjärnskador, såsom stroke eller infektioner som påverkar hjärnan, kan också öka risken för epilepsi.

Idiopatisk epilepsi:

Vissa fall av epilepsi har ingen känd orsak och betraktas som idiopatisk. Detta innebär att läkarna inte kan fastställa exakt varför personen drabbas av anfall. Trots bristen på identifierbar orsak kan behandling fortfarande vara effektivt för att kontrollera anfallen.

Tumörer:

Tumörer i hjärnan kan också vara en bidragande faktor till utvecklingen av epilepsi. När tumören växer kan den påverka nervcellerna i hjärnan och orsaka oregelbundna elektriska aktiviteter som leder till anfall. Det är viktigt att snabbt upptäcka och behandla tumörer för att minska risken för epilepsi.

Missbruk av alkohol eller droger:

Missbruk av alkohol eller droger kan också öka risken för epilepsi. Både akut användning av dessa ämnen och långvarigt missbruk kan påverka hjärnans funktion och utlösa epileptiska anfall. Det är därför viktigt att undvika överdriven konsumtion av alkohol eller droger för att minska risken för att utveckla sjukdomen.

Riskfaktorer:

Utöver de tidigare nämnda orsakerna finns det även andra riskfaktorer som kan öka sannolikheten för epilepsi.

Förekomst av epilepsi:

Epilepsi är en relativt vanlig sjukdom som drabbar cirka 0,5-1% av befolkningen. Det innebär att det finns många människor runt omkring oss som lever med denna neurologiska sjukdom. Det är viktigt att förstå att epilepsi kan drabba både barn och vuxna, men incidensen är högst hos barn under 2 år och äldre över 65 år.

Att få diagnosen epilepsi kan vara skrämmande och överväldigande, men det är viktigt att komma ihåg att många människor med epilepsi kan leva ett normalt liv med rätt behandling och medicinering. Trots detta finns det fortfarande mycket okunskap och stigma kring sjukdomen.

Förståelsen för varför man får epilepsi har ökat över tid, men det är fortfarande mycket som inte är känt. Forskning har visat på flera faktorer som kan spela en roll i uppkomsten av epilepsi.

Graviditet:

En av de faktorer som kan påverka risken för att utveckla epilepsi är graviditet. Vissa studier har visat på en koppling mellan problem under graviditeten och ökad risk för epilepsi hos barnet. Till exempel kan infektioner eller syrebrist under graviditeten vara faktorer som ökar risken.

Samsjuklighet:

Det finns också vissa samsjukligheter som kan öka risken för att utveckla epilepsi. Till exempel har personer med vissa genetiska syndrom eller neurologiska sjukdomar en högre risk att drabbas av epilepsi. Det är också känt att personer med vissa psykiska sjukdomar, som depression eller ångest, kan ha en ökad risk för epilepsi.

Tilltal:

Det är också viktigt att nämna att epilepsi inte är smittsamt och kan inte överföras genom tilltal eller fysisk kontakt. Många människor har fortfarande felaktiga uppfattningar om detta och det kan leda till stigmatisering av personer med epilepsi.

Livet med epilepsi:

Att leva med epilepsi kan vara utmanande, men det betyder inte att man inte kan ha ett gott liv. Med rätt behandling och medicinering kan många människor med epilepsi leva ett normalt liv och hantera sina symtom på ett effektivt sätt.

Det är dock viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och behoven hos personer med epilepsi kan variera.

Prognos för epilepsi:

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som påverkar hjärnans elektriska aktivitet och kan resultera i upprepade anfall. Men hur ser prognosen ut för personer som lider av epilepsi? Det beror på flera faktorer, inklusive typen av anfall, svårighetsgraden och responsen på behandling. Här är några viktiga punkter att tänka på när det gäller prognosen för epilepsi.

Varierande prognoser:

Prognosen för epilepsi kan variera betydligt från person till person. Vissa människor upplever bara ett fåtal anfall under hela livet och kan leva utan större begränsningar. Andra kan ha frekventa eller svåra anfall som kräver mer intensiv behandling och övervakning.

Kontroll genom medicinering:

Majoriteten av personer med epilepsi kan kontrollera sina anfall genom medicinering eller andra behandlingsalternativ. Genom att ta rätt läkemedel i rätt dos kan man ofta minska antalet och intensiteten av anfallen. Det är dock viktigt att följa läkarens ordinationer noggrant och regelbundet träffa sin vårdgivare för att justera behandlingen vid behov.

Framsteg inom medicinsk forskning:

Framsteg inom medicinsk forskning har gjort det möjligt för fler människor att leva utan anfall. Nya mediciner har utvecklats, vilket ger bättre kontroll över epilepsin och minskar risken för biverkningar. Dessutom har forskningen lett till en bättre förståelse av sjukdomen, vilket i sin tur har möjliggjort mer individanpassade behandlingsstrategier.

Status epilepticus och riskfaktorer:

Status epilepticus är en allvarlig form av anfall som varar längre än vanligt eller där personen inte återhämtar sig mellan anfallen. Detta tillstånd kan vara livshotande och kräver omedelbar medicinsk hjälp. Vissa faktorer kan öka risken för status epilepticus, inklusive sömnbrist, missad medicinering och alkoholintag.

Prognos hos barn:

Epilepsi kan också påverka barn i olika åldrar. Hos spädbarn är orsaken ofta okänd och anfallen tenderar att försvinna med tiden. Hos äldre barn och tonåringar kan epilepsin vara mer kronisk och kräva långsiktig behandling.

Olika typer av epileptiska anfall och symtom:

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som kan orsaka olika typer av epileptiska anfall. Dessa anfall kan vara både partiella och generaliserade, vilket innebär att de antingen är begränsade till en del av hjärnan eller påverkar hela hjärnan.

Partiella anfall:

Partiella anfall, även kända som fokala anfall, uppstår när aktiviteten i hjärnan är begränsad till en specifik del av den. Symtomen på dessa anfall varierar beroende på vilken del av hjärnan som påverkas. Här är några vanliga symtom på partiella epileptiska anfall:

 • Medvetslöshet: Personer kan förlora medvetandet under ett partiellt epileptiskt anfall.
 • Ryckningar i kroppen: Vissa personer kan uppleva ryckningar eller ofrivilliga muskelrörelser under ett partiellt anfall.
 • Förvirring: Ett vanligt symtom är förvirring eller desorientering under ett partiellt epileptiskt anfall.
 • Minnesförlust: Vissa personer kan uppleva minnesförlust eller svårigheter att komma ihåg vad som hände under ett partiellt anfall.

Det finns också något som kallas “aura”, vilket är en varningssignal som vissa personer kan uppleva innan ett epileptiskt anfall inträffar. Auran kan vara olika för varje person och inkludera exempelvis synförändringar, lukter eller känslor som föregår anfallet.

Generaliserade anfall:

Generaliserade epileptiska anfall påverkar hela hjärnan och kan vara uppdelade i olika typer. Här är några exempel på symtom som kan uppstå vid generaliserade anfall:

 • Krampanfall: Ett vanligt symtom vid generaliserade epileptiska anfall är kramper i kroppen. Personer kan uppleva ryckningar eller stelhet i musklerna under dessa anfall.
 • Medvetslöshet: Vid generaliserade anfall kan personen förlora medvetandet helt eller delvis.
 • Automatismer: Vissa personer kan utföra repetitiva rörelser eller beteenden under ett generaliserat epileptiskt anfall, såsom smackande läppar, tuggande eller gnuggande av händerna.

Etiologin för epilepsi är komplex och det finns många faktorer som kan leda till sjukdomen.

Utredning och diagnos av epilepsi:

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som påverkar hjärnans elektriska aktivitet och kan orsaka upprepade anfall. För att fastställa diagnosen epilepsi genomförs en utredning som kombinerar patientens sjukdomshistoria, neurologiska undersökningar och EEG-test.

Diagnosen epilepsi

Diagnosen epilepsi ställs vanligtvis av specialister inom neurologi efter en noggrann utredning. Det finns flera faktorer som tas i beaktning vid diagnosprocessen för epilepsi:

 1. Sjukdomshistoria: Läkaren kommer att fråga om patientens tidigare anfall, symtom och eventuella utlösande faktorer. Det är viktigt att ge så detaljerad information som möjligt för att underlätta den korrekta diagnosen.
 2. Neurologisk undersökning: En grundlig neurologisk undersökning utförs för att bedöma hjärnfunktionen och identifiera eventuella fysiska tecken på epilepsi. Det kan inkludera tester för balans, reflexer och koordination.
 3. EEG-test: Elektroencefalogram (EEG) används för att registrera hjärnans elektriska aktivitet. Under detta test placeras elektroder på patientens huvud och mätningar görs under olika situationer, till exempel i vila eller när man utsätts för ljusstimulering. EEG kan visa abnormiteter i hjärnvågorna som indikerar förekomsten av epileptisk aktivitet.

Andra diagnostiska metoder

Utöver sjukdomshistoria, neurologisk undersökning och EEG-test kan ytterligare diagnostiska metoder användas för att bekräfta diagnosen epilepsi och utesluta andra möjliga orsaker till symtomen:

 • Magnetisk resonanstomografi (MRT): En MRT-skanning av hjärnan kan utföras för att identifiera eventuella strukturella abnormiteter eller skador som kan vara relaterade till epilepsin. Detta kan hjälpa till att utesluta andra orsaker till anfallen.
 • Blodprov: Blodprover kan tas för att kontrollera nivåerna av olika ämnen i blodet och utesluta eventuella metaboliska rubbningar eller infektioner som kan vara kopplade till epilepsin.

Behandlingsalternativ för epilepsi:

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som kan påverka människors liv på olika sätt. Det finns olika behandlingsalternativ tillgängliga för att hantera och kontrollera epileptiska anfall. Här är några vanliga behandlingsmetoder:

Medicinering:

Medicinering är den vanligaste formen av behandling för epilepsi och syftar till att minska antalet anfall eller helt eliminera dem. Antiepileptika, även kända som epilepsiläkemedel, används för att reglera aktiviteten i hjärnan och förebygga anfall. Dessa läkemedel kan tas i tablettform eller genom injektioner, beroende på individens behov.

När det gäller medicinering är det viktigt att hitta rätt typ och dos av läkemedlet för varje individ. Läkaren på vårdcentralen kommer att övervaka patientens reaktion på läkemedlen och göra eventuella justeringar vid behov. Det är också viktigt att vara medveten om möjliga biverkningar av dessa läkemedel, såsom trötthet, yrsel eller minnesproblem.

Kirurgi:

För vissa personer med svårbehandlad epilepsi kan kirurgi vara ett alternativ för att ta bort det område i hjärnan som utlöser anfallen. Innan operationen utförs genomgår patienten noggranna undersökningar och tester för att fastställa vilket område i hjärnan som ska opereras.

Kirurgi för epilepsi kan vara en effektiv lösning för att minska antalet anfall eller till och med eliminera dem helt. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta alternativ inte är lämpligt för alla och beslutet tas i samråd med en specialistläkare.

Kostterapi (ketogen diet):

En annan behandlingsmetod som används vid epilepsi är kostterapi, särskilt ketogen diet. Denna diet innebär att man äter en hög fetthalt, måttlig proteinhalt och låg kolhydrathalt. Syftet med denna diet är att få kroppen att producera ketoner, vilket kan hjälpa till att minska anfallen.

Ketogen diet bör genomföras under övervakning av en erfaren vårdpersonal, eftersom det kräver noggrann planering och justering av kosten. Det kan vara ett effektivt alternativ för personer som inte har haft framgång med medicinering eller kirurgi.

Slutsats om varför man får epilepsi:

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som kan drabba människor i alla åldrar. Det finns olika orsaker till epilepsi, och det är viktigt att förstå dem för att kunna behandla och hantera sjukdomen på bästa sätt.

Orsakerna till epilepsi kan vara genetiska, där det finns en ärftlig predisposition för sjukdomen. Det kan också bero på hjärnskador till följd av trauma, infektioner eller tumörer. Vissa personer utvecklar epilepsi utan någon tydlig orsak.

Förekomsten av epilepsi varierar, men det uppskattas att cirka 0,5-1% av befolkningen lider av sjukdomen. Det innebär att det finns många människor som påverkas av epilepsi och behöver stöd och behandling.

Prognosen för epilepsi kan variera beroende på flera faktorer, inklusive typen av anfall och hur väl de svarar på behandling. För vissa personer kan anfallen kontrolleras med medicinering eller andra behandlingsalternativ, medan andra kanske behöver leva med mer frekventa anfall.

Det finns olika typer av epileptiska anfall och symtom som kan vara svåra att känna igen. Vanliga symtom inkluderar plötsliga muskelryckningar, medvetslöshet eller desorientering under korta perioder. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du misstänker att du eller någon i din närhet har epilepsi.

Utredning och diagnos av epilepsi kan vara en komplex process. Det kan innefatta olika tester och undersökningar för att utesluta andra möjliga orsaker till symtomen. En noggrann utvärdering av anfallens typ och frekvens är också viktig för att kunna sätta rätt behandling.

Behandlingsalternativ för epilepsi inkluderar medicinering, kostförändringar och ibland kirurgi. Valet av behandling beror på flera faktorer, inklusive typen av epilepsi och hur väl personen svarar på medicinering.

Slutsatsvis är det viktigt att förstå varför man får epilepsi för att kunna ge adekvat stöd och behandling till de som drabbas. Genom att öka medvetenheten om sjukdomen kan vi hjälpa till att minska stigma och främja en bättre livskvalitet för personer med epilepsi.

Vanliga frågor om varför man får epilepsi:

Vad är de vanligaste orsakerna till epilepsi?

Epilepsi kan ha olika orsaker, men de vanligaste inkluderar genetiska faktorer, hjärnskador efter trauma eller infektioner, samt okända faktorer.

Kan man förebygga epilepsi?

Det är inte alltid möjligt att förebygga epilepsi eftersom det kan bero på genetiska faktorer eller olyckor som inte går att förutse. Att undvika huvudskador genom säkerhetsåtgärder kan dock minska risken i vissa fall.

Hur vanligt är det att ha epilepsi?

Epilepsi drabbar cirka 0,5-1% av befolkningen.

Eva Strandberg
Skribent inom hälsa, träning och livstil at wvwv.se | + posts

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade.

Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se

Publicerat av Eva Strandberg

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade. Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se