Introduktion till panikångest och dess symptom

Har du någonsin undrat varför vissa människor får panikångest? Panikattacker kan vara överväldigande och skrämmande, men vad är det egentligen som händer i kroppen när en attack inträffar? Symptomen kan vara både fysiska och psykiska, vilket gör det ännu svårare att förstå.

Under en panikattack kan hjärtat börja slå snabbt och oregelbundet, andningen blir ytlig och snabb, och känslan av kvävning eller bröstsmärta kan uppstå. Samtidigt kan rädsla, ångest och en känsla av att förlora kontrollen ta över tankarna. Det är verkligen inte en behaglig upplevelse.

Men hur vet man om man faktiskt har en panikattack? Det finns flera tydliga tecken att hålla utkik efter. Plötsliga attacker av intensiv rädsla eller obehag som når sin topp inom några minuter är ett tydligt tecken på panikångest. Andra vanliga symptom inkluderar yrsel, domningar eller stickningar i händerna eller fötterna samt svettningar.

Vad som utlöser eller förvärrar panikångest kan variera från person till person. Vissa upplever att stressiga situationer eller trauman spelar en roll, medan andra kanske inte hittar någon specifik orsak alls. Oavsett reaktionens ursprung är det viktigt att komma ihåg att panikångest är en verklig och påtaglig utmaning för dem som drabbas.

Så, vad händer egentligen när det kommer till panikattacker? Låt oss utforska detta ännu djupare och ta reda på mer om denna komplexa reaktion.

Orsaker till panikångest och panikattacker

Att drabbas av panikångest kan vara en skrämmande och överväldigande upplevelse. Men vad är det egentligen som orsakar dessa plötsliga attacker av intensiv rädsla och ångest? I denna artikel kommer vi att utforska några av de vanligaste orsakerna till varför man får panikångest och panikattacker.

Genetiska faktorer som kan öka risken för att utveckla panikångest

Forskning har visat att det finns en stark genetisk komponent när det gäller risken för att utveckla panikångest. Om du har nära släktingar som lider av ångestsjukdomar, såsom panikattacker, kan du ha en högre risk för att själv drabbas. Detta tyder på att vissa gener kan spela en roll i utvecklingen av detta tillstånd.

Rollen av stress och trauman i uppkomsten av panikattacker

Stress och trauman kan vara betydande faktorer vid uppkomsten av panikattacker. När kroppen utsätts för långvarig eller överväldigande stress, kan den reagera genom att producera mer adrenalin, vilket kan leda till ångest- och panikkänslor. Traumatiska händelser, såsom olyckor eller förlust av en nära anhörig, kan också utlösa dessa attacker.

Kemiska obalanser i hjärnan som kan bidra till ångestsjukdomar

Forskning har visat att kemiska obalanser i hjärnan kan spela en roll i utvecklingen av ångestsjukdomar, inklusive panikångest. Vissa signalsubstanser i hjärnan, såsom serotonin och noradrenalin, kan vara involverade i regleringen av humör och ångest. Om det finns en obalans i dessa ämnen kan det öka risken för att drabbas av panikattacker.

Hur olika livsstilsfaktorer kan påverka risken för att drabbas av panikångest

Det finns även vissa livsstilsfaktorer som kan påverka risken för att drabbas av panikångest. Till exempel kan dåliga sömnvanor, brist på motion och ohälsosam kost öka sårbarheten för ångestsymtom.

Utredning och diagnos av panikångest

Panikångest är en åkomma som kan vara mycket skrämmande och påverka ens livskvalitet. För att kunna behandla panikångest effektivt är det viktigt att först fastställa en korrekt diagnos. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur utredningen och diagnosen av panikångest går till.

Vilka metoder används för att diagnostisera panikångest?

Diagnosen paniksyndrom ställs oftast av en läkare eller psykolog baserat på patientens beskrivning av sina symptom. För att säkerställa rätt diagnos kan olika metoder användas:

 • Klinisk intervju: Läkaren eller psykologen kommer att fråga om patientens symptom, när de uppstår och hur de påverkar vardagen. Detta hjälper till att identifiera typiska tecken på panikångest, såsom plötslig hjärtklappning, andningsbesvär eller stickningar i kroppen.
 • Fysisk undersökning: En fysisk undersökning kan utföras för att utesluta andra medicinska tillstånd som kan ge liknande symptom som panikångest. Detta inkluderar tester av blodtryck, hjärtslag och andningsfunktion.
 • Laboratorietester: Ibland kan läkaren beställa laboratorietester för att utesluta andra sjukdomstillstånd som kan orsaka ångestsymptom. Till exempel kan ett blodprov tas för att kontrollera sköldkörtelfunktionen eller för att utesluta eventuella obalanser i kroppens kemiska nivåer.

Vikten av att utesluta andra medicinska tillstånd med liknande symptom

Eftersom panikångest delar symptom med andra medicinska tillstånd är det viktigt att utesluta dessa innan diagnosen ställs. Detta säkerställer att patienten får rätt behandling och inte missar en potentiellt allvarligare sjukdom. Att genomgå en fysisk undersökning och eventuella laboratorietester hjälper till att eliminera andra möjliga orsaker till ångesten.

Hur en läkare eller psykolog bedömer svårighetsgraden av åkomman

Förutom att fastställa diagnosen är det också viktigt att bedöma svårighetsgraden av panikångesten.

Behandlingsalternativ för panikångest, inklusive KBT och medicinering

Kognitiv beteendeterapi (KBT) som en effektiv behandlingsmetod mot ångestsjukdomar.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en välkänd och effektiv behandlingsmetod för personer som lider av panikångest. KBT fokuserar på att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ångesten. Genom att lära sig att omstrukturera sina tankar och hantera sin rädsla kan patienterna gradvis minska sina symtom och återfå kontrollen över sina liv.

I KBT-sessioner arbetar terapeuten tillsammans med patienten för att utforska de underliggande orsakerna till deras panikattacker. Terapeuten hjälper patienten att identifiera irrationella tankemönster och ersätta dem med mer realistiska och positiva tankar. Dessutom lär terapeuten ut olika avslappningstekniker för att hjälpa patienten att hantera stress och oro.

Vilken roll spelar medicinering, såsom SSRI-preparat, i behandlingen av panikattacker?

Medicinering kan vara ett viktigt verktyg i behandlingen av panikattacker. Specifikt används selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat) ofta för att minska symtomen på panikångest. Dessa läkemedel fungerar genom att öka mängden serotonin i hjärnan, vilket kan bidra till att reglera humör och minska ångest.

SSRI-preparat tar vanligtvis några veckor att ge effekt och bör tas enligt läkarens ordination. Det är viktigt att notera att medicinering inte är en långsiktig lösning på panikångest utan snarare ett komplement till andra behandlingsmetoder som KBT.

Andra terapiformer som kan vara användbara vid panikångest, till exempel mindfulness och avslappningstekniker.

Utöver KBT och medicinering finns det även andra terapiformer som kan vara användbara vid behandlingen av panikångest. Mindfulness, till exempel, fokuserar på att vara närvarande i nuet och acceptera sina känslor utan att döma dem. Genom mindfulness-övningar kan personer med panikångest lära sig att hantera sin ångest mer effektivt.

Stöd från ångestförbundet och personer med erfarenhet av panikångest

Vilket stöd kan man få från organisationer som Ångestsyndromens Riksförbund?

Ångestsyndromens Riksförbund är en organisation som erbjuder omfattande stöd för personer som lider av panikångest. Genom att kontakta dem kan du få värdefull information och hjälp att hantera dina symptom. De har en rad olika resurser tillgängliga, inklusive broschyrer, böcker och webbaserade verktyg. Dessa material kan ge dig kunskap om panikångest och hur du kan arbeta med den i din vardag.

Utöver det praktiska stödet erbjuder Ångestsyndromens Riksförbund även möjligheten att delta i olika former av terapeutiskt arbete. Det kan vara allt från individuell terapi till gruppbehandling där du får träffa andra personer som också kämpar med panikångest. Att dela dina upplevelser och känslor med andra i samma situation kan vara otroligt befriande och hjälpsamt.

Hur kan det vara till hjälp att prata med andra personer som har upplevt panikattacker?

Att prata med andra personer som har upplevt panikattacker kan vara mycket givande och lärorikt. När du delar dina erfarenheter med någon annan som verkligen förstår vad du går igenom, kan det skapa en stark känsla av gemenskap och förståelse. Du kan få värdefulla råd och tips från personer som har provat olika strategier för att hantera sin panikångest.

Det finns flera sätt att komma i kontakt med andra personer som har upplevt panikattacker. Ett alternativ är att delta i supportgrupper där du kan träffa människor ansikte mot ansikte och dela dina erfarenheter. Det finns även onlineforum och sociala mediegrupper där du kan kommunicera med andra personer som kämpar med samma utmaningar.

Onlineforum och supportgrupper för personer med panikångest

Onlineforum och supportgrupper är en fantastisk resurs för personer med panikångest. Genom att delta i dessa grupper får du möjlighet att ställa frågor, dela dina erfarenheter och ge stöd till andra som också kämpar med panikattacker.

Tips för närstående till personer med panikångest

Att vara en närstående till någon som lider av panikattacker kan vara utmanande och skrämmande. Det är viktigt att du som närstående vet hur du kan stötta och hjälpa den drabbade på bästa sätt. Här är några tips för att underlätta situationen:

Visa empati och lyssna aktivt på den drabbades upplevelser

När en person har en panikattack är det viktigt att du visar förståelse och empati. Försök att sätta dig in i deras situation och var inte rädd för att fråga hur de mår. Lyssna aktivt på deras upplevelser och visa att du finns där för dem.

 • Fråga hur de känner sig under attacken.
 • Uppmuntra dem att prata om sina rädslor och tankar.
 • Undvik att bagatellisera eller ignorera deras upplevelser.

Att visa omtanke och förståelse kan göra stor skillnad för personen som lider av panikångest.

Praktiska strategier för att hjälpa till under en pågående panikattack

Under en panikattack kan det vara svårt för den drabbade att tänka klart eller fatta beslut. Som närstående kan du bidra till lugn och trygghet genom praktiska åtgärder.

 1. Hjälp personen att hitta en lugn plats: Ta dem till en tystare miljö där de kan slappna av.
 2. Erbjud andningsövningar: Guida dem genom djupa, lugna andetag för att minska ångesten.
 3. Föreslå avledningsmanövrar: Ge exempel på aktiviteter som kan distrahera från paniken, som att räkna baklänges eller fokusera på något specifikt i omgivningen.

Genom att erbjuda konkreta strategier kan du hjälpa personen att hantera sin panikattack på ett mer effektivt sätt.

Informera dig om åkomman och dess behandlingar för att kunna ge bättre stöd

Förståelse är nyckeln till att kunna stötta en närstående med panikångest. Ta dig tid att lära dig mer om sjukdomen och de olika behandlingsalternativen som finns tillgängliga.

 • Läs böcker eller artiklar om panikångest.
 • Delta i stödgrupper eller terapisessioner tillsammans med den drabbade.

Panikångest hos barn och unga – Symptom och behandlingsmöjligheter

Särskilda symptom som kan indikera panikångest hos barn och ungdomar.

Panikångest är en åkomma som inte bara drabbar vuxna, utan även barn och unga kan uppleva denna överväldigande form av ångest. Det är viktigt för vårdnadshavare att vara medvetna om de särskilda symptomen som kan indikera att deras barn lider av panikångest. Här är några vanliga tecken att hålla utkik efter:

 • Plötsliga attacker av intensiv rädsla eller obehag
 • Andningssvårigheter eller kvävningskänslor
 • Hjärtklappning eller snabb puls
 • Yrsel eller svimningskänslor
 • Skakningar eller darrningar i kroppen
 • Kallsvettighet eller frossa
 • Illamående eller magbesvär

Om du märker några av dessa symtom hos ditt barn är det viktigt att söka vård för att få en korrekt diagnos och behandling.

Hur skiljer sig behandlingen av panikattacker hos unga från vuxnas behandling?

Behandlingen av panikattacker hos unga skiljer sig något från den för vuxna eftersom barn och ungdomar har specifika behov och utmaningar. När det gäller behandling av panikångest hos unga kan följande metoder vara effektiva:

 1. Kognitiv beteendeterapi (KBT): Denna terapiform fokuserar på att identifiera och utmana negativa tankemönster som kan utlösa panikattacker. Genom att lära sig nya copingstrategier kan barnet gradvis minska sina rädslor och ångest.
 2. Exponeringsterapi: Detta innebär att barnet gradvis utsätts för de situationer eller platser som vanligtvis utlöser panikattacker. Genom att successivt vänja sig vid dessa situationer lär sig barnet att hantera sin ångest på ett mer konstruktivt sätt.
 3. Medicinering: I vissa fall kan läkare ordinera mediciner för att hjälpa till att minska symtomen av panikångest hos unga. Det är dock viktigt att notera att medicinering endast bör användas som en del av en helhetsbehandling och under övervakning av en kvalificerad läkare.

Avslutande tankar om varför man får panikångest och vikten av att söka hjälp

Panikångest är en psykisk störning som kan vara mycket påfrestande för den som drabbas. Det finns flera orsaker till varför man kan få panikångest och uppleva panikattacker. Stress, genetiska faktorer, tidigare trauman eller fobier kan alla spela en roll. Det är viktigt att förstå att det inte är något man kan styra över eller kontrollera.

För att få en korrekt diagnos av panikångest behöver man genomgå en utredning hos en kvalificerad vårdgivare. Detta innefattar vanligtvis samtal med en psykolog eller psykiater samt eventuella fysiska undersökningar för att utesluta andra medicinska tillstånd.

Behandlingsalternativ för panikångest inkluderar bland annat KBT (kognitiv beteendeterapi) och medicinering. KBT fokuserar på att identifiera och ändra negativa tankemönster samt lära sig hantera ångesten på ett mer konstruktivt sätt. Medicinering kan vara ett alternativ för vissa personer, men det bör alltid användas i kombination med terapi.

Det finns även stöd att få från organisationer som Ångestsyndromens Riksorganisation (ÅF) samt från personer med egen erfarenhet av panikångest. Att prata med andra som har liknande erfarenheter kan vara till stor hjälp och ge en känsla av gemenskap.

För närstående till personer med panikångest är det viktigt att vara stödjande och förstående. Att visa empati och erbjuda hjälp kan göra stor skillnad. Det kan också vara bra att lära sig mer om panikångest för att bättre kunna stötta den drabbade.

Panikångest är inte bara något som drabbar vuxna, utan även barn och unga kan lida av detta tillstånd. Symptomen hos barn kan vara svårare att upptäcka, men det finns behandlingsmöjligheter även för dem. Det är viktigt att tidigt söka hjälp om man misstänker att ens barn lider av panikångest.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå att panikångest inte är något man väljer eller kan kontrollera. Det är en psykisk störning som kräver professionell hjälp för att hantera på ett effektivt sätt. Genom utredning, diagnos och behandling kan man lära sig hantera ångesten och leva ett liv med mindre panik.

Om du eller någon i din närhet lider av panikångest, tveka inte att söka hjälp från en vårdgivare eller ta kontakt med organisationer som ÅF. Du är inte ensam, och det finns stöd och behandling tillgängligt för dig.

Vanliga frågor om varför man får panikångest

Vad orsakar panikattacker?

Panikattacker kan ha olika orsaker, inklusive genetiska faktorer, stress, tidigare trauman och fobier. Det är viktigt att förstå att panikattacker inte är något man kan kontrollera eller undvika med viljestyrka.

Eva Strandberg
Skribent inom hälsa, träning och livstil at wvwv.se | + posts

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade.

Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se

Publicerat av Eva Strandberg

Eva Strandberg är en prisbelönt skribent med specialiserade kunskaper inom hälsa, träning och välmående. Hon har åtta års erfarenhet av att förmedla kunskap om en hållbart hälsosam livsstil. Eva är en äventyrare som inte reser tillbaka när det gäller att upptäcka nya aspekter av hälsa älskar att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra livsstilen och letar ofta efter nya beteendeförändringar som hon är beredd att introducera i sitt liv. Utöver att hon är yogalärare och instruktör för pilates på fritiden, skriver hon även bloggar och artiklar som är användbara, informativa och målinriktade. Du kontaktar Eva på eva@wvwv.se